Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 

La Remember : La Remember, de gebruiker van de algemene voorwaarden, de verkoper;

Koper : de wederpartij van La Remember, de afnemer;

Overeenkomst : de verkoopovereenkomst tussen La Remember en koper.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen La Remember en koper voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met La Remember, voor de uitvoering waarvan door La Remember van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

2.4 Indien La Remember met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige

algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbiedingen/orders/Prijzen

 

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door

ondertekening c.q. mailing van de orderbon/-bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk

aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.3 Overeenkomsten gelden eerst als gesloten nadat La Remember een order/bestelling van koper heeft ontvangen en nadat zij deze heeft aanvaard;

3.4 Bestellingen gaan bij voorkeur via de internetshop, maar kunnen bij uitzondering per E-mail en per gewone post geschieden;

3.5 Bestellingen via internet geschieden door de gewenste zaak te selecteren en op afrekenen te klikken. Per e-mail ontvangt de koper vervolgens een orderbevestiging en een factuur;

3.6 De koper dient tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben om met La Remember een overeenkomst te kunnen aangaan;

3.7 De prijzen in de aanbiedingen/catalogi gelden voor levering af magazijn, in Euro's, eerst exclusief BTW en in eindfactuur incl. BTW (in Nederland)

en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vracht-, export-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

3.8 La Remember mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging

of andere wettelijke verhogingen hebben plaatsgevonden;

3.9 De prijzen van La Remember kunnen dagelijks worden aangepast;

3.10 Na het plaatsen van een bestelling neemt La Remember de gegevens van de besteller op in haar database. La Remember is gerechtigd deze gegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij de besteller uitdrukkelijk aangeeft hiertegen bezwaar te hebben. Op verzoek van de besteller zal La Remember een afschrift van de geregistreerde gegevens aan de besteller doen toekomen;

3.11 La Remember kan zonder opgaaf van redenen een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

 

Artikel 4 Levering

4.1 Bij een koopovereenkomst met La Remember geschiedt de levering van de zaak af winkel La Remember of per post, af magazijn van La Remember, tenzij partijen anders overeenkomen;

4.2 Bij levering per post kiest koper uitdrukkelijk voor deze manier van levering. Bij hem rust de aansprakelijkheid van een ondeugdelijke levering door de postservicedienst. Op datum van verzending ontvangt de koper een melding van verzending;

4.3 Koper is verplicht de zaak af te nemen op het moment dat La Remember deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop

deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld;

4.4 Indien koper de zaak niet binnen 8 werkdagen afneemt, is La Remember gerechtigd de zaak aan een ander te verkopen. De schade die La Remember bij doorverkoop lijdt komt voor rekening van koper. Onder schade wordt in deze verstaan: opslagkosten, verzekeringskosten, verzendkosten, renteverlies over de verkoopprijs van de zaak, verminderde verkoopprijs en administratiekosten. De schade bedraagt tenminste de verkoopprijs, vermeerderd met kosten;

4.5 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is La Remember gerechtigd de zaak op te slaan voor rekening en risico van koper;

4.6 Indien geleverd wordt onder rembours, brengt La Remember steeds rembourskosten in rekening bij koper en wordt afgerekend aan de deur;

4.7 Bezorging geschiedt steeds aan het bij La Remember laatst bekende door koper opgegeven aflever- / woonadres van koper;

4.8 Indien La Remember een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

Bij overschrijding van een termijn dient koper La Remember schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;

4.9 Aflevering van de gekochte on-line producten vindt plaats nadat La Remember de order heeft goedgekeurd en nadat de koper de factuur heeft voldaan;

4.10 Indien La Remember gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan

La Remember ter beschikking heeft gesteld;

4.11 Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt koper van La Remember uiterlijk een week na ontvangst van de bestelling hierover bericht.

Koper kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien koper reeds de zaak aan La Remember heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper

zorggedragen.

 

Artikel 5 Modellen/afbeeldingen

 

5.1 De in de catalogi / aanbieding / advertenties / site opgenomen modellen, demo, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

5.2 Is aan koper een proefmodel/demo getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

5.3 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:

- afwijkingen in kleur, specificatie en maat van minder dan 10 %;

- de in de catalogi / aanbieding / advertenties / site vermelde zet- , druk- en schrijffouten;

5.4 Intellectuele eigendomsrechten op door koper in het kader van de overeenkomst aangeleverde informatie, materialen, bestanden etc. berusten bij koper.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht.

 

6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief / pakbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn; herroepen geldt niet voor kadobonnen en gepersonaliseerde artikelen;

6.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren tevens binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk (post, e-mail) aan La Remember te worden gemeld;

6.3 Wenst koper gekochte zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van La Remember.

Retourzendingen dienen franco verzonden te worden;

6.4 Retourzendingen van zaken dienen binnen 14 werkdagen na aflevering per aangetekende post te geschieden. De retourzending wordt alleen geaccepteerd onder afgifte van een kopie van de factuur. Een retourzending wordt geweigerd wanneer de zegel van de verpakking is verbroken. Retourzendingen dienen verzonden te worden in onbeschadigde en ongebruikte staat en in originele verpakking. Terugstorting van de koopsom geschiedt indien koper heeft voldaan aan deze voorwaarden, met aftrek van de door La Remember gemaakte verzend- en administratiekosten.

 

Artikel 7 Betaling

 

7.1 Betaling van de door La Remember verkochte zaak dient te geschieden contant bij levering, dan wel via automatische incasso, danwel op de dag van levering voor levering, dan wel vooraf middels een voorschot factuurdatum op een door La Remember aan te geven wijze in Euro's. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

7.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

7.3 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-stelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van La Remember op koper onmiddellijk opeisbaar;

7.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 8 Incassokosten

 

8.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van euro 350,00;

8.2 Indien La Remember hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 

9.1 Alle door La Remember geleverde zaken blijven eigendom van La Remember totdat koper alle verplichtingen uit alle met La Remember gesloten

overeenkomsten is nagekomen;

9.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren noch op enige andere wijze te bezwaren;

9.3 Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan La Remember;

9.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht La Remember zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

9.5 Door La Remember geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

9.6 Voor het geval dat La Remember zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan La Remember of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van La Remember zich bevinden en de zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 

10.1 La Remember is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 - koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

 - na het sluiten van de overeenkomst La Remember ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de                                  verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

 - koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

10.2 Voorts is La Remember bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandig-heden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van La Remember op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien La Remember de nakoming

van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.4 La Remember behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 Annulering

 

11.1 Indien koper, nadat een koopovereenkomst met La Remember tot stand is gekomen en voordat La Remember aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen totale verkoopprijs als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

11.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden;

11.3 Annulering kan alleen geschieden tot datum levering;

11.4 Speciaal voor koper ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden;

11.5 Indien koper inmiddels de verkoopprijs aan La Remember heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper van de verkoopprijs minus 10 % zorggedragen.

 

Artikel 12 Garantie

 

12.1 De door La Remember geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de fabrikant op het moment van het sluiten van de overeenkomst zijn gesteld;

12.2 La Remember geeft geen enkele garantie met betrekking tot de hoedanigheid en de werking van de verkochte zaak. Klachten over de hoedanigheid en de werking van de verkochte zaak zullen aan de producent worden doorgeleid.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 

13.1 Indien La Remember aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van La Remember te verstrekken uitkering;

13.2 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is La Remember nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij La Remember bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij La Remember steeds de bedoeling van koper als uitgangspunt neemt;

13,3 La Remember is nimmer aansprakelijk voor:

                  - afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door koper goedgekeurde zaak;

                  - voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

                  - afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutief gebruik door koper of een derde;

                  - schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

                  - schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door koper of derde van het geleverde of door de

                    gebruiksvoorschriften niet na te leven;

                  - schade ontstaan doordat de zaak is blootgesteld aan te hoge of te lage temperaturen of aan water of chemicalien;

                  - brandschade aan zaken of aan personen door verkeerd gebruik;

 

13.4 Indien in de gebruiksaanwijzing gebruik door kinderen onder de 16 jaar uitdrukkelijk wordt verboden, wordt de schade voortvloeiende uit dit gebruik niet door La Remember vergoed;

13.5 Koper dient de gebruiksvoorschriften vooraf goed te lezen en deze exact na te leven. Koper dient alle waarschuwingen op de verpakking en de geschriften in acht te nemen;

13.6 Koper vrijwaart La Remember voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst en het gebruik van de zaak schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is;

13.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van La Remember of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 14 Risico-overgang

 

14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop de zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;

14.2 Indien La Remember voor verzending/vervoer van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De kosten van verzending staan vermeld op de internetsite van La Remember.

 

Artikel 15 Overmacht

 

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop La Remember geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor La Remember niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van La Remember of de fabrikant, files, diefstal, brand, poststakingen of vertragingen, exportbelemmeringen, stroom- en computerstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

15.3 La Remember heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat La Remember zijn verbintenis had moeten nakomen;

15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

15.5 Voor zoveel La Remember ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is La Remember gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 16 Auteursrechten

 

16.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt La Remember zich de rechten en bevoegdheden voor die La Remember

toekomen op grond van de Auteurswet;

16.2 Alle door La Remember verstrekte brochures, catalogi, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van La Remember, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van La Remember worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 17 Authentieke versie

 

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

 

Artikel 18 Geschillen

 

De Nederlandse rechter nabij de vestigingsplaats van La Remember is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft La Remember het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen La Remember en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 20 Deponering voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op de internetsite van La Remember.

 

Mocht u om wat voor reden dan ook (een gedeelte van) uw bestelling willen ruilen of retourneren, mail dan allereerst naar info@Laremember.com om uw

retourzending kenbaar te maken. Zonder het kenbaar maken van uw retourzending zullen wij uw zending niet accepteren.

 

Retourzendingen kunnen gestuurd worden naar:

La Remember

Apeldoornseweg 92

8172 EN Vaassen

 

Lees hieronder alles over het ruilen cq retourneren van uw bestelling.

 

Herroepingsrecht:

 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.

Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en

aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Bij de aanschaf van cadeaubonnen gaat de bedenktijd in vanaf de datum van de bestelling.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken

of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de

door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Apparaten cq machines kunnen niet worden uitgepakt en in gebruik worden genomen. Hiermee vervalt het herroepingsrecht.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,

kenbaar te maken aan de ondernemer.

Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen

retour te sturen.

De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de bovengenoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt, gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht

respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Kosten in geval van herroeping

 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending en terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Uitsluiting herroepingsrecht:

 

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2.

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument / koper;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  9. voor apparaten cq machines.